Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Benelux parts en op alle overeenkomsten die wij met afnemers en wederpartijen, hierna: de klant, aangaan.

Levering / levertijden / risico

De opgegeven bestelling kan (indien voorradig) in de meeste gevallen binnen 3 werdagen geleverd worden. Hiervan afwijkende levertijden zullen in overleg plaatsvinden. Indien een bestelling niet kan worden geleverd binnen de overeengekomen levertijd, heeft de consument het recht om na een wachttijd van 30 dagen de bestelling kosteloos te annuleren. Dit geldt niet voor goederen die op speciale bestelling van de consument worden geleverd.
Onze producten kunnen de hele Benelux worden geleverd, de goederen worden, indien mogelijk, voor de deur afgeleverd (voor hoogbouw geldt de centrale toegang / portiek). Indien het niet mogelijk is om voor de deur af te leveren, zal de bestelling zo dicht mogelijk bij het afleveradres worden bezorgd.
Voor orders onder € 150.- rekenen wij verzendkosten. voor orders Boven € 150.- is het gratis verzenden in Nederland. Na de ontvangst van de goederen zijn alle risico’s op beschadiging c.q. diefstal van het geleverde voor rekening van de ontvanger.

Betalingen

Betalingen dienen altijd vooraf gedaan te worden, tenzij anders in overeenkomst is aangegeven. betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. Indien Benelux parts dan wel een derde namens ondernemer, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper. Indien de koper niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van koper ongeacht of ondernemer ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente.
Indien er wordt gekozen voor de methode “overboeking” , zal Benelux parts de bestelde artikelen verzenden op het moment dat bij Benelux parts de gedane betaling ontvangen is. Hierna zal Benelux parts zo spoedig mogelijk tot levering van het bestelde overgaan.

Herroepingrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 dagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mail bericht naar Benelux parts is voldoende) of door de producten retour te zenden. Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. De totale kosten van een retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeen gekomen.

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten retour nemen. Alle garanties komen te vervallen indien blijkt dat enig gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, dan wel door derden wijzigingen zijn aangebracht of getracht zijn aan te brengen aan het geleverde. De garanties komen ook te vervallen indien het geleverde aangewend wordt voor onjuiste doeleinden. Geschillen omtrent eventuele ontstane gevolgschades zullen in overleg afgehandeld worden.
De garantietermijn gaat in op de dag van levering. Deze datum staat vermeld op de factuur en deze dient derhalve bewaard te worden als zijnde het garantiebewijs. Indien er geen factuur overlegd kan worden kunnen garantiemeldingen niet in behandeling worden genomen.

Aanbiedingen / prijzen / offertes

Alle door Benelux parts gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij anders is overeengekomen dan wel vermeld op de internetsite van Benelux parts. Als blijkt dat naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen begrijpelijk is dat de aanbieding of offerte (of een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing bevat, kan Benelux parts niet aan zijn aanbieding en/of offerte gehouden worden. Benelux parts kan zijn aanbieding steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen en informatie op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Alle aanbiedingen duren zolang de voorraad strekt of tot het moment waarop enige aanbieding niet meer vermeld staat op de internetsite van Benelux parts. Indien een aanbieding bestaat uit een te betalen artikel en een gratis bijgeleverd artikel, zal deze aanbieding ophouden te bestaan op het moment dat het gratis artikel niet langer bij te leveren is. In deze gevallen zal Benelux parts proberen een passende vervangende aanbieding te doen De consument is dan niet verplicht het aangeboden artikel alsnog af te nemen.
Offertes zijn eenmaal geldig en persoonlijk. Benelux parts is in geval van een offerte niet verplicht tot deellevering. Benelux parts behoudt zich het recht voor om in een uitzonderlijke situatie, zonder opgave van redenen een gedane offerte niet uit te leveren.

Reclames

De consument is verplicht het geleverde op moment van aflevering te onderzoeken op eventuele gebreken en inhoud. Eventuele gebreken en/of tekorten dienen binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Benelux parts te worden gemeld of via info@beneluxparts.nl en dienen voorzien te zijn van factuurnummer, indien men dit niet doet vervalt het recht op garantie. Indien een gebrek niet direct zichtbaar is, dient deze alsnog binnen drie dagen na ontdekking gemeld te worden volgens de hiervoor beschreven manier. Gebreken die buiten de garantie vallen kunnen ter beoordeling aangeboden aan Benelux parts.

Eigendomsvoorbehoud

Tot het moment dat de koopprijs volledig is ontvangen door Benelux parts, blijft Benelux parts volledig eigenaar van de geleverde goederen.

Aansprakelijkheid

Indien er gebreken worden geconstateerd aan de door Benelux parts geleverde goederen, gaan de onder garantiebepalingen vermelde voorwaarden in werking. Indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik dan wel verwijtbaar handelen, zal Benelux parts niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige ontstane schade.

Overmacht

Buiten hetgeen omtrent overmacht in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, vallen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Benelux parts geen invloed kan uitoefenen, onder overmacht. Indien er van overmacht sprake is, zullen alle overeenkomsten die gesloten zijn, voor onbepaalde tijd (met een maximum van 2 maanden) worden opgeschort.

Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.
Van toepassing is het Nederlands recht. Het Weens koopverdrag is uitgesloten. Benelux parts behoudt zich het recht voor om naarmate het inzicht verandert of andere (wettelijke) omstandigheden dit noodzakelijk maken, deze algemene voorwaarden zonder verdere mededeling aan te passen.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2014 - 2024 Benelux parts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel